ವಿರಹ.....

Submitted by Shruthi BS on Wed, 09/06/2017 - 07:37
ಬರಹ

ನೀನಿಲ್ಲದ ಒಂಟಿತನದ ಸಾಂಗತ್ಯ ಈ ದಿನ!!!
ನಿನ್ನ ಸಾಂಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಮನ....
ಏಕಾಂತವೊಂದೆ ಸಹಯಾತ್ರಿ
ನೀನಿಲ್ಲದ ಈ ಾತ್ರಿ....
ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಸ್ಟು ನಾನದೇ ತಬ್ಬಲಿ
ತಬ್ಬಲಿ ರಾತ್ರಿಗಳಿಗನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳದೆ ಲಾಲಿ......

Comments