ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ

Submitted by ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ on Wed, 05/09/2018 - 15:02
ಬರಹ

ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದೆ 
ಏನೆಂದು ಯೋಚಿಸಲಿ?
ಯಾರಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲಿ?
ಯಾತಕೆ ಯೋಚಿಸಲಿ? ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಲಿ?
ಎಲ್ಲವೂ ಮಾನ್ಯ! ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ!
 
ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರೆತಿದೆ
ಯಾಕೆ ದುಡಿಯಬೇಕು?
ಯಾಕೆ ದಣಿಯಬೇಕು?
ಯಾಕೆ ಗಳಿಸಬೇಕು?
ಬರುವಾಗ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಂದಿರುವೆನೇ?
ಏನನ್ನೂ ಹಿಂದೆ ಒಯ್ಯುವುದಿಲ್ಲ! ಎಲ್ಲವೂ ಶೂನ್ಯ!
 
ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೆರೆತಿಲ್ಲ
ನಾ ಬರುವಾಗ ಅಹಂಕಾರಿ
ಬಂದ ಮೇಲೂ ಕೂಡಾ!
ನಾನು ಏನನ್ನು ತರಲಿಲ್ಲ
ನಾನು ಏನನ್ನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ
'ನಾ'ನಿದ್ದರೇನೆ ಮೆರೆದಾಟ, ಪೈಪೋಟಿ, ಹೊಡೆದಾಟ,
ನಾನು ನೀನು ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಶೂನ್ಯ! ಮಹಾ ಶೂನ್ಯ!

 
 

Comments

Rating
No votes yet
‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet