ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ

ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರ

Comments

ಬರಹ

ಈ ದಿನ್ Thats kannada ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರಕತವಾಗಿದೆ, ಸಂಪದಿಗರಾರೂ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದೆಂದು ಇಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ.
http://thatskannada.oneindia.in/mixed-bag/picfortheday/senior-citizens/2008/0910-kannada-literature-legends-black-white-photograph.html#cmntTop

ನನ್ನಿ.

‍ನಿಮಗೆ ಈ ಬರಹ ಇಷ್ಟವಾಯಿತೇ? ತಿಳಿಸಿ
No votes yet
Rating
No votes yet