ಶೌಚಾಲಯ

Submitted by Chikku123 on Tue, 06/30/2009 - 14:18

ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗಿನ ಬರಹ ಗಮನಿಸಿರುತ್ತೀರಾ...

"ಮೂತ್ರಾಲಯ ಉಚಿತ, ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ 1 ರೂ"

ಮೊದಲನೆಯದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಬಂದವರು (ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ) ಮೇಲಿನದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು...

"ಮೂತ್ರಾಲಯ ಉಚಿತ, ಶೌಚಾಲಯ ಖಚಿತ"

Rating
No votes yet

Comments