ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಕ

Submitted by sudhimail on Mon, 01/18/2010 - 21:21

ಪ್ರಕೃತಿ ನಿರ್ಮಿತ ಈ ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಕ (ಸೇತುವೆ) ಇರುವುದು  ಜೋಗದ ಹತ್ತಿರ, ಸಾಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು ೨೦ ಕಿ.ಮಿ. ದೂರದಲ್ಲಿರು ಮಳವಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ.

ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಕ

ಕಲ್ಲಿನ ಸಂಕ2


Rating
No votes yet

Comments