ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191728 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೋ, ಕಮಿಷನ್ ಸಾರಿಗೆಯೋ!
#191727 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (2)
#191726 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
#191725 1 year 4 months ago Harish Athreya ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191724 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191723 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191722 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191721 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (1)
#191720 1 year 4 months ago vishu7334 ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191719 1 year 4 months ago sainathbalakrishna ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191718 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191717 1 year 4 months ago ravinayak ಉ: ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗುವಾಗಬಾರದೇ !
#191716 1 year 4 months ago addoor ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191715 1 year 4 months ago Priyanka.B ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191714 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿಗೆ ಕೈಚಾಚುವ ಕೋತಿಗಳು
#191713 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (2)
#191712 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ನೀನ್ಯಾರೆ?
#191711 1 year 4 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 25 (1)
#191710 1 year 4 months ago Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು
#191709 1 year 4 months ago Vinutha B K ಉ: ಕಡ್ಲೆಬೀಜ ಹೋಳಿಗೆ - ವಿಶೇಷ ಹೊಬ್ಬಟ್ಟು