ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191738 10 months 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ
#191737 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಆ್ಯಡರ್ ಗೋಸ್ ಫೋರ್ಥ್ (ಸೀಸನ್ 4)
#191736 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191735 10 months ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191734 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191733 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆಟದ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ
#191732 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
#191731 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು?
#191730 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ ravinayak ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191729 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ರಾಧೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
#191728 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೋ, ಕಮಿಷನ್ ಸಾರಿಗೆಯೋ!
#191727 10 months 2 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (2)
#191726 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
#191725 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ Harish Athreya ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191724 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191723 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191722 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191721 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (1)
#191720 10 months 3 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ vishu7334 ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191719 10 months 4 ವಾರಗಳು ಹಿಂದೆ sainathbalakrishna ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ

Pages