ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191760 1 year 7 months ago kannadakanda ಉ: ’ತುಳು’ವಿನ ಹುಟ್ಟು
#191759 1 year 7 months ago kannadakanda ಉ: ನಯಸೇನನ ಸಲೀಸಾದ ಸಾಲುಗಳು
#191758 1 year 7 months ago santhosha shastry ಉ: ದೂರದ ತೀರ...
#191757 1 year 7 months ago kavinagaraj ಉ: ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಯಾದ ಮಂಗಟ್ಟೆ ಹಕ್ಕಿ ಕುಟುಂಬದ ಕತೆ
#191756 1 year 7 months ago sakeer ಉ: ಎರಡನೇ ಹಬ್ಬ ಬಕ್ರಿದ್
#191755 1 year 7 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191754 1 year 7 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಇದುವೇ ಜೀವ , ಇದುವೇ ಜೀವನ - ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆ
#191753 1 year 7 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191752 1 year 7 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಕಷ್ಟಗಳು ಇರಲಿ!
#191751 1 year 7 months ago Anantha Ramesh ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191750 1 year 8 months ago santhosha shastry ಉ: ಗೌರವ ಬೇಕೇ, ಗೌರವ?
#191749 1 year 8 months ago santhosha shastry ಉ: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ??
#191748 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾಯಿ ಬಂದಾವೋ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ
#191747 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಸ್ನೇತನದ ಸ್ನೇಹ ಸ್ವರ್ಣ
#191746 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಹಳ್ಳಿಗೆ...
#191745 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಸೊಪ್ಪಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಕಥನ
#191744 1 year 8 months ago swara kamath ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191743 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಮಳೆಯೋ ಮಳೆ.
#191742 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 27 (2)
#191741 1 year 8 months ago kavinagaraj ಉ: ಮರುಕಥನ - ಒಂದು ಬಂಗಾಲಿ ಕತೆ