ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191737 1 year 2 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಆ್ಯಡರ್ ಗೋಸ್ ಫೋರ್ಥ್ (ಸೀಸನ್ 4)
#191736 1 year 2 months ago kavinagaraj ಉ: ಅಪರಾಧಿ
#191735 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191734 1 year 3 months ago vishu7334 ಉ: ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಸಹಿಸುವುದು ಅಹಿಂಸೆಯೇ?
#191733 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಆಟದ ಮೈದಾನ ಖಾಲಿ ಹೊಡೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದೆ
#191732 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಗುರುತಿನ ಹೆಜ್ಜೆಗಳು
#191731 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದರೆ ಯಾರು?
#191730 1 year 3 months ago ravinayak ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191729 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ರಾಧೆಯ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣಗಳು
#191728 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಇದೇನು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆಯೋ, ಕಮಿಷನ್ ಸಾರಿಗೆಯೋ!
#191727 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (2)
#191726 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಡಿಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು
#191725 1 year 3 months ago Harish Athreya ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191724 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಶೌಚಾಲಯದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ
#191723 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಶವ-ಸ್ಥಿತಿ
#191722 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191721 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 26 (1)
#191720 1 year 3 months ago vishu7334 ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)
#191719 1 year 3 months ago sainathbalakrishna ಉ: ಸತ್ಯದ ಸತ್ಯ ಇದರ ಅನ್ವೇಷಣೆ
#191718 1 year 3 months ago kavinagaraj ಉ: ನಾನು ನೋಡಿದ ಚಿತ್ರ- ಹೊಟೆಲ್ ರವಾಂಡ(Hotel Rwanda)