ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191681 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿಸಂಬಂಧ:
#191680 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (1)
#191679 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191678 1 year 5 months ago ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191677 1 year 5 months ago ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191676 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191675 1 year 5 months ago sriprasad82 ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191674 1 year 5 months ago Anantha Ramesh ಉ: 603. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ - 1
#191673 1 year 5 months ago Anantha Ramesh ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191672 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು (ಕತೆ)
#191671 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191670 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191669 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳು: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖಜಾನೆ
#191668 1 year 5 months ago Shreenatha Narayana ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 21 (2)
#191667 1 year 5 months ago Shreenatha Narayana ಉ: ಅಭಿಸಾರಿಕೆಗೊಂದು ಮಾತು
#191666 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 21 (2)
#191665 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕ್ರೇಜಿ ಪೀಪಲ್
#191664 1 year 5 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಮನೆಗೆ ಬಂದದ್ದು: ಕಾಫ್ಕಾ ಕಥೆ
#191663 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಸುಖೀ, ಸಂತೃಪ್ತ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕಿನ ಸೂತ್ರಗಳು
#191662 1 year 5 months ago kavinagaraj ಉ: ಕುಸುರೆಳ್ಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ