ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191618 1 year 8 months ago Priyanka.B ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191617 1 year 8 months ago Jagadeesha Chandra ಉ: ಗೆಳತಿ ನಿನ್ನದೇ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ...
#191616 1 year 8 months ago Jagadeesha Chandra ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191615 1 year 8 months ago Jagadeesha Chandra ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191614 1 year 8 months ago Priyanka.B ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191612 1 year 8 months ago Priyanka.B ಉ: ಹೇಗಿದ್ದ ಊರು ಹೇಗಾಯಿತು!
#191611 1 year 8 months ago Priyanka.B ಉ: ಅಮ್ಮನ ಸೀರೆಯ ಸೆರಗು
#191610 1 year 8 months ago Jagadeesha Chandra ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191609 1 year 8 months ago Jagadeesha Chandra ಉ: ಮುಗಿಯದಿರಲೀ ಜಲದೊರತೆಯ ಆಯುಷ್ಯವು !..
#191608 1 year 9 months ago ArjunaGouda@ ಉ: ಗುಲಗಂಜಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು... ?
#191607 1 year 9 months ago keshavmysore ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191606 1 year 9 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191605 1 year 9 months ago keshavmysore ಉ: ಬೆರೆತ ಜೀವ - ನಾನು ನೋಡಿದ ಹಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ
#191604 1 year 9 months ago Harish Naik ಉ: ಭೂದಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಂಡ(ಸಣ್ಣ ಕಥೆ)
#191603 1 year 10 months ago Sangeeta kalmane ಉ: ಅನುಮಾನ
#191602 1 year 10 months ago Iynanda Prabhukumar ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191601 1 year 10 months ago areyurusuresh ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು
#191600 1 year 10 months ago smurthygr ಉ: ನಗೆಹನಿಗಳ ಅನುವಾದ - 45 ನೇ ಕಂತು
#191599 1 year 10 months ago shreekant.mishrikoti ಉ: ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ ನಗೆಹನಿಗಳು- 46 ನೇ ಕಂತು
#191598 1 year 10 months ago karababu ಉ: ಕಥೆ: ಸವಿ ಸವಿ ನೆನಪು