ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು 3

Submitted by swara kamath on Fri, 09/28/2012 - 15:59

ಡಾ|| ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ ಇವರು ಬರೆದ "ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿ ಪ್ಲೀಜ್ " ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಆಯ್ದ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು:--" ಬೇರೆಯವರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರಬೇಕೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೋ,


  ನೀನು ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರಬೇಕೆಂದಾದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೋ,


  ಇವೆರಡು ಸಹಾ ನಿನ್ನನ್ನು ಸೋತು ಗೆಲ್ಲುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. "


                                             ಡಾ|| ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ದೇವರಮನೆ
 


 


 


 


N. ರಮೇಶ ಕಾಮತ್ ,ರಿಪ್ಪನ್ ಪೇಟೆ

Rating
No votes yet