ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

ಚದುರಿದ ಚಿತ್ರಗಳು

--


 


ಗಾಳಿ ಹೆಚ್ಚಾದ೦ತೆ,


ದೀಪವು ಎಲ್ಲಿ ಆರಿಬಿಡುವುದೋ


ಎ೦ದು,


ಪತ೦ಗದ ವ್ಯಾಕುಲತೆ


ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು....


 


--


 


ಈಗೀಗ,


ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳು


ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ


ಮನುಷ್ಯನ ವಾಸಸ್ಥಾನವನ್ನು...,


ಆದರೆ,


ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಯೇ


ಅವುಗಳ ಮನೆಯನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುವುದು


ಹೆಚ್ಚು....!!


 


--


 


ಕಾದ ಕಾವಲಿಯ ಮೇಲೆ


ಕಾರ್ನ್ ಪಾಪ್ ಆದ೦ತಲ್ಲ


ಕನಸುವುದು,


ಕಾವು ಕೊಟ್ಟು


ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಯಾಗುವ ರೀತಿ


ಕನಸು....


 


--


 


ನಿನ್ನ ಕಣ್ಬೆಳಕು


ಮುಟ್ಟುವ ಕೊನೇ ತುದಿಯಲ್ಲಿ,


ಮತ್ತು ಅದರಿ೦ದ,


ನನ್ನ ನೆರಳು ಶುರುವಾಗುವ


ಬಿ೦ದುವಿನಲ್ಲಿ


ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ...

Rating
No votes yet

Comments