ಅನುಭವದ‌ ನುಡಿ 24

Submitted by ashoka_15 on Thu, 11/21/2013 - 21:04

ತಾನಾಗಿ ಬರುವುದು ; ತಾರುಣ್ಯ, ಮುಪ್ಪು

ಜೊತೆಯಲ್ಲೆ ಬರುವುದು ; ಪಾಪ, ಪುಣ್ಯ

ತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬರುವುದು ;ಆಸೆ, ದು:ಖ

ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಬರುವುದು ; ಹಸಿವು, ದಾಹ‌

ನಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಬರುವುದು ; ದ್ವೇಷ‌, ಸಿಟ್ಟು

ಸಮಾನಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ; ಹುಟ್ಟು, ಸಾವು