ಮೂಢ ಉವಾಚ - 353

Submitted by kavinagaraj on Mon, 04/30/2018 - 21:37
ಚಿತ್ರ

ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿಹುದೊ ತಲುಪುವುದು ಎಲ್ಲಿಗೋ
ಅನವರತ ಸಾಗಿರುವ ಗೊತ್ತಿರದ ಪಯಣ |
ನಿಲ್ಲದೀ ಪಯಣಕೆ ಬಂಡಿಗಳು ಹಲವು
ಬಂಡವಾಳಕೆ ತಕ್ಕ ಬಂಡಿಯಿದೆ ಮೂಢ || 

Rating
No votes yet