ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ...

Submitted by sudhimail on Mon, 01/18/2010 - 21:27

ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ (kalagaru) ಕಂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ kstar - Desktop planetarium ನಲ್ಲಿ ನಾ ನೋಡಿದ್ದು @ 1.18 pm.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ

 

ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ kstar - Desktop planetarium ನಲ್ಲಿ ನಾ ನೋಡಿದ್ದು @ 1.18 pm.

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ2

 

kstar- http://edu.kde.org/kstars/

Rating
No votes yet

Comments