May 2010

May 31, 2010
ಬರಹ: mouna
ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಮಾತಿನಾಚೆಗಿನ ಮೌನ ಶೃತಿಗಳವಡದ ಗಾನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಚೆಲುವುತುಂಬಿದ ಇಳೆ ಒಲವಿನಾ ಹೊಳೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಪುಲಕಗೊಂಡ ಮನ ಕಲಶ ಹೊತ್ತ ಚೇತನ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದರೆ ಕೊನೆ ಇರದ ತೀರ ಕೆನೆಬರಿತ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ…
May 31, 2010
ಬರಹ: mouna
              ಹೃದಯದ ಒರತೆಯಿಂದ             ಜಿನುಗುವ ಭಾವನೆಗಳನು             ಕಲ್ಪನೆಯ ಮೂಸೆಯಲಿ             ಕಾಯಿಸಿ ಹದಗೊಳಿಸಿ             ಅಕ್ಷರದ ಪಡಿಯಚ್ಚಿನಲಿ             ಎಚ್ಚರದಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದು             ಪದಗಳ…
May 31, 2010
ಬರಹ: shivaram_shastri
ಎರಡನೆಯ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ:  http://sampada.net/blog/shivaramshastri/30/01/2010/23799   (ದಯವಿಟ್ಟು ಬರಹದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿರಿ; ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.)   ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಚನಾ ಕ್ರಮ ಇಂತಿದೆ: ಸಂಸ್ಥಾ…
May 31, 2010
ಬರಹ: Radhika
ಕತ್ತಲೆಂದರೆಕತ್ತಲೆಂದರೆ,ಕೆಲವರಿಗೆ ನಿದ್ರೆಕೆಲವರಿಗೆ ಭಯಕೆಲವರಿಗೆ ಮರುದಿನದ ಕಾತುರನನಗಂತೂ ಕತ್ತಲು ಕನಸುಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವ ಹಿತ್ತಲು..******************ನಂದೊಂದು ಕನಸುನಾ ಕಂಡ ಕನಸಲ್ಲಿಹಾರಿದ್ದೆ ನಾ ಹಕ್ಕಿಯಾಗಿಗಾಳಿಯಲಿ ತೂರಿ ದೂರ ದೂರಕೆ…
May 31, 2010
ಬರಹ: vsangur
ಸಂಪದಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ,       ಬರಿಯಬೇಕು ಬರಿಯಬೇಕು ಅಂತಾ ಇದ್ದೆ ಕಡೆಗೂ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇನಿ ಓದಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗನ್ನು ತಿಳಿಸಿ.   ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು oneside ಲವು   ಅದರಿಂದಾಯಿತು ಮನಸಿಗೆ ನೋವು   ಏಕೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿದ್ದವು ನೂರೆಂಟು…
May 31, 2010
ಬರಹ: harshavardhan …
  ನಿಮ್ಮ ಊರಿನ ಕೆರೆ, ಕಟ್ಟ, ಹೊಂಡಗಳು, ತಲಪೂರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾನವ ನಿರ್ಮಿತ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳ ಬದುವುಗಳಲ್ಲಿ, ನೀರಿನಿಂದ ತುಸು ಮೇಲೆ ನೆಲದಿಂದ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೊರೆದು ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಮನೆ…
May 31, 2010
ಬರಹ: mouna
ನೆನಪುಗಳು ಗತಕಾಲ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತುಗಳು ನಾಳಿನ ದಿನಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ದೀಪಗಳು   ನೆನಪುಗಳು ಬಯಸಿ ಬೇಕೆಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿ ಕರೆದಾಗ ಮರೆವಿನ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ಅಣಕಿಸಿ ನಗುವುವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ    ನೆನೆಪುಗಳು ಮರೆಯಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು…
May 31, 2010
ಬರಹ: makrumanju
  ‘²RgÀ ¸ÀÆAiÀÄð’ PÁzÀA§jAiÀÄÄ d£À¥ÀzÀ PÀvÉAiÀÄ£ÀÄß DzsÀj¹ gÀavÀªÁVzÉ. ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ PÀA¨ÁgÀgÀ LzÀ£ÉAiÀÄ ºÁUÀÆ E°èªÀgÉV£À PÉÆ£ÉAiÀÄ PÁzÀA§j ‘²RgÀ¸ÀÆAiÀÄð’. F PÁzÀA§jAiÀÄÄ 2006 gÀ°è ¥ÀæPÀlUÉÆArvÀÄ. eÁ£…
May 31, 2010
ಬರಹ: bhaashapriya
Part 1  http://sampada.net/article/25625 Continued ..........."ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಮಾಯೆ , ಈ ಮಾಯೆಯ ಛಾಯೆ ಯಾವ ಗಂಡಿನ  ಮೇಲೆ ಬಿಳೊತ್ತೋ,ಸದಾಕಾಲ ಅದರ ಆಧಿನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ" , ಇದು ದೊಡ್ಡವರ ಮಾತು.  ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈಗ…
May 31, 2010
ಬರಹ: kavinagaraj
           ಎಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ?  ನಿನ್ನನೆಂತು ಅರ್ಚಿಸಲಿ, ಹೇ ದೇವಾ| ಸತ್ಪಥವ ತೋರಿ ತಣಿಸೆನ್ನ ಮನವಾ||   ಸರ್ವವ್ಯಾಪಕ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ನೀನು| ಗಂಟಾನಾದವ ಮಾಡಿ ಬಾ ಎನ್ನಲೇನು?||   ಅಖಿಲಾಂಡ ಕೋಟಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಾಯಕ ನೀನು| ಕಿರುಪೀಠವ ತೋರಿ…
May 31, 2010
ಬರಹ: anilkumar
(೬೧) ನಾನು ಬೇಸರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೋದಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ಒಣಪುಸ್ತಕವು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸಿನಿಕನನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. (೬೨) ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಬಲ್ಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ…
May 31, 2010
ಬರಹ: ksraghavendranavada
ಕೂಡುವುದೂ ಬೇಡ, ಕಳೆಯುವುದೂ ಬೇಡ. ಒಪ್ಪಿಕೊ ಮನವೇ ಎಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನವರೆ೦ದು, ಅದಕ್ಕೇಕೆ ಭೀತಿ? ಬಿರುಬಿಸಿಲು ಗ೦ಡಾ೦ತರ, ಶೀತಲ ಸಮರಕೆ ನಾ೦ದಿ, ನೀ ನಡೆಯುವ ಹಾದಿಯಲಿ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು. ಕೂಡುತಲೇ ಹೋದರೆ ಆಗುವುದು ಗ೦ಟು, ನೀ ಬಿಡಿಸುವೆನೆ೦ದರೂ…
May 31, 2010
ಬರಹ: Roopashree
ನೋಟದಲಿ ಕಹಿಯಿರಲುಮಾತಿನಲಿ ಬಿಸಿಯಿರಲುಅಸಹನೆಯ ಭಾವನೆಯು ಎದ್ದೆದ್ದು ಕುಣಿದಿರಲುನೆಮ್ಮದಿಯು ನಿನಗೆಲ್ಲಿಮೂಢ ಮನಸೆ ???   *****************************   ಹಣೆಬರಹ ಬರೆದ ವಿಧಿಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಕುಳಿತಿರಲುನೀ ನಾಲ್ಕು ಗೆರೆ ನೆತ್ತಿಯಲಿ ಎಳೆದ…
May 31, 2010
ಬರಹ: asuhegde
ನಾನು*:   ಇಂದೇಕೋ ಬಾಲ್ಯದ ನೆನಪುಗಳು ಮೇಳೈಸುತ್ತಿವೆ ಈ ನನ್ನ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ,   ಹನಿಗಳು ಬೇಡ ಬೇಡವೆಂದರೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತಿವೆ ಈ ಕಂಗಳಂಚಿನಲ್ಲಿ!     ಆತ**:   ಈ ನಿನ್ನೆಗಳೇ ಹಾಗೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಷ್ಟೂ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಈ…
May 31, 2010
ಬರಹ: h.a.shastry
  ’ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ’ ಎಂಬಂತೆ, ನಮ್ಮ ಸನಿಹದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಅನೇಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳು ಮತ್ತು ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳು ನಮಗೆ ದರ್ಶನಾರ್ಹ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಜುಬಾಜಿನಲ್ಲೇ ಇಂಥ ಪ್ರವಾಸಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಳಗಳು…
May 31, 2010
ಬರಹ: Harish Athreya
(ವಿ ಕ ದವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ.ಪೂರ್ಣ ಬರಹ ಇಲ್ಲಿದೆ) ಮಿ೦ಚಿ ಮರೆಯಾದವಳೇ   ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಸುಳಿದು ಮರೆಯಾಗಿಬಿಟ್ಟೆಯಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ, ಇದು ಸರಿಯಾ? ನೀನು ಯಾರೋ? ಯಾವ ಊರೋ? ಏನು ಹೆಸರೋ? ಒ೦ದೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ನನ್ನ…
May 31, 2010
ಬರಹ: Harish Athreya
      ಕೊನೇ ಘಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದಿನಾ೦ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ  ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯಿರಲಿ.ಒ೦ದೊಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೂರಾರು ವಿಘ್ನಗಳೆ೦ಬ೦ತೆ ಸ೦ಪದಿಗರನ್ನು ಒ೦ದೆಡೆ ನೋಡುವ , ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹ೦ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸತ್ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ…
May 31, 2010
ಬರಹ: vasanth
ಕಾಡು ಕಣಿವೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳದಿಂಗಳನ್ನು ಜೊತೆಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಸೇರಲೆಂದು ನಾ ಬಂದೆ...! ನೀನಿಲ್ಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆನಪುಗಳು ಮಾತ್ರ ಮೌನವಾಗಿ ವೇದನೆ ಪಡುತ್ತಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನೆ ಓದಲು ಕುಳಿತೆ.. ಒದ್ದೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಣ್ಣೀರೊಂದು…
May 31, 2010
ಬರಹ: ಕೇವೆಂ
ನಡೆದವರ ಗುರುತಿಲ್ಲ ನೀ ತೋರಿದ ಹಾದಿಯಲಿ ಎಡವಿಬಿದ್ದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚೆಯಲಿ ನಿನ್ನ ಹಡಗು ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು ,ಹಾಗೆ ಅದರ ತೂತುಗಳು ಚೊಕ್ಕನೆಯ ದೋಣಿಗಳು ನಮಗೆ ಸಾಕಿತ್ತುಕೆನ್ನೆಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆನ್ನೆ ತೋರೆಂದೆಬೆನ್ನು ಬಗ್ಗಿ…
May 30, 2010
ಬರಹ: sousha
ಅಗಿಯುವರು ಜಗಿಯುವರು ತಂಬಾಕು ಬಾರದು ಬುದ್ಧಿ ಸವಿಯುವಾಗ. ಬಲಿ ಯಾದರೆ ಚಟಕ್ಕೆ- ಬರುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ ಘೋರ ರೋಗ. ಜೀವ - ರೋಗದಿಂದ ಸವೆಯುವಾಗ ಬೇಕೆನಿಸಲಿಲ್ಲ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ತ್ಯಾಗ. ದಾಸ ನೀನೀಗಲೆ - ತಂಬಾಕಿಗೆ - ಫಲವೇನು ತಿಳಿಯೆ ಈಗ? ಬಗ್ಗದು…