ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191688 ೧ ವಾರ 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 23 (1)
#191687 ೧ ವಾರ 2 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೀನಾರು ನಿನ್ನೊಳಿನ ವಾಸ್ತವ್ಯವೇನು ?!
#191686 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಅಮ್ಮ ಎಂಬ ಮಾಯಾವಿ
#191685 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (2)
#191684 ೧ ವಾರ 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಆ ನೋವಿನ ಅಮೂರ್ತ ರೂಪ
#191683 ೧ ವಾರ 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಶೂನ್ಯ ಮಹಾಶೂನ್ಯ
#191682 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj Re: ಸಹಜ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ ಮತ್ತು ‍‍‍‍‍‍‍‍ಸತ್ಯ
#191681 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ನೋವು ನಲಿವುಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಹಳ್ಳಿಸಂಬಂಧ:
#191680 2 ವಾರಗಳು 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕಗ್ಗ ದರ್ಶನ – 22 (1)
#191679 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191678 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಮೂಢ ಉವಾಚ - 332
#191677 2 ವಾರಗಳು 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾವನಾಪ್ರಿಯ ಮೌನೇಶ ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191676 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಕನಸು ನಿನ್ನಂದ ಅತ್ಯದ್ಭುತ
#191675 2 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sriprasad82 ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191674 3 ವಾರಗಳು 16 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: 603. ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ - 1
#191673 3 ವಾರಗಳು 17 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ Anantha Ramesh ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191672 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಇರುವುದೆಲ್ಲವ ಬಿಟ್ಟು (ಕತೆ)
#191671 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ವಾಸ್ತವ್ಯ (ವ)
#191670 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ಬುದ್ಧ ಕೃಷಿ
#191669 3 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ kavinagaraj ಉ: ದೇಸಿ ಅಕ್ಕಿ ತಳಿಗಳು: ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಖಜಾನೆ

Pages