ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿಸಿದ ಸಮಯ ಕರ್ತೃ ಶೀರ್ಷಿಕೆ
#191537 6 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191536 6 ದಿನಗಳು 4 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191535 6 ದಿನಗಳು 7 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ vikashegde ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191534 6 ದಿನಗಳು 23 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ hamsanandi ಉ: ॑ನವ್ಯ ಸಂಪದ' - ಸಂಪದದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸತೊಂದು ದಿಶೆ
#191533 ೧ ವಾರ 3 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಆಡುವ ಕೈಗಳು ಮಾಡಿದ ತೋಟ (ಭಾಗ – 2)
#191532 2 ವಾರಗಳು 12 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಜಾಲ್‌ಜೀರ್‌ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸುನಾಮಿ ಸವಾಲು
#191531 2 ವಾರಗಳು 13 ಘಂಟೆಗಳು ಹಿಂದೆ ಭಾಗ್ವತ ಉ: ಸಿಹಿ ಸಮಯವೇ ನನ್ನೊಡನೆಯೇ ಇರು...
#191530 2 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ swara kamath ಉ: ನೆನಪಿನ ಪಯಣ – ಭಾಗ 3
#191529 3 ವಾರಗಳು 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Amaresh patil ಉ: ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕು ಸೂಕ್ತ ಕೃಷಿ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
#191528 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ smurthygr ಉ: ಅಕ್ಷ ತದಿಗೆ / ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ
#191527 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ
#191526 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ ೧೧ - ೨ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಪಾವಲೂರಿ ಮಲ್ಲಣ್ಣನ ಗಣಿತ
#191525 4 ವಾರಗಳು ೧ ದಿನ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೧೧ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ವೈದಿಕ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಜ್ಞೆಗಳು ಅಥವಾ...
#191524 1 month 3 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ sunitacm ಉ: ತಿನ್ನುವುದು ಬೇಡವಾದಾಗ....
#191523 1 month 4 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೯ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ವಯ ಗ್ರಹಗಳ...
#191522 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ೧೭೩. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೮೨ರಿಂದ ೭೮೫ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ
#191521 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ Ravi V ಉ: ೧೭೩. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ೭೮೨ರಿಂದ ೭೮೫ನೇ ನಾಮಗಳ ವಿವರಣೆ
#191520 1 month 5 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೩ ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨
#191519 1 month 6 ದಿನಗಳು ಹಿಂದೆ shreekant.mishrikoti ಉ: ಭಾಗ - ೩ ವೇದಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೨
#191518 1 month ೧ ವಾರ ಹಿಂದೆ makara ಉ: ಭಾಗ - ೮ ವೇದ ಗಣಿತ ಕಿರು ಪರಿಚಯ: ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿ - ೩

Pages